دانشگاه پیام نور دبیرخانه دائم شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام است.
آدرس دبیرخانه:
بلوار ارتش، خیابان نخل، دانشگاه پیام نور، تهران – ایران
:وب گاه
www.cinvu.net
:رایانامه
info@cinvu.net
تلفن: 22458313 – 009821
فکس: 22485090 – 009821
نام:
پست الکترونيک:
عنوان:
ارسال به:
توضيحات: